Všeobecné obchodné podmienky

1. Zmluvné strany

1.1. Poskytovateľ Kwargs, s.r.o. zapísaná v OR SR Bratislava 1, vl. č. 103929/B sídlom Tallerova 2/4, Bratislava- mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovensko, IČO: 48136484, kontaktný email: kwargs@kwargs.sk (ďalej len "Poskytovateľ")

1.2. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku služby http://eshopovo.sk prostredníctvom objednávacieho formulára (ďalej len “Objednávateľ”)

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1. Zmluva o poskytnutí služieb (ďalej len “Zmluva”) je uzavretá okamžikom dokončenia objednávky služby http://eshopovo.sk (ďalej len “Služba”) a nevyhnutným predpokladom uzavretia zmluvy je vyslovenie súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “VOP”), ktoré sú k dispozícií na stránke http://eshopovo.sk/vop/.

2.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom úhrady výzvy k platbe, resp. zálohovej faktúry, ktorú Objednávateľ dostane za základe vyplneného a odoslaného formulára v administrácií online obchodu od Poskytovateľa.

3. Predmet zmluvy a vymedzenie základných pojmov

3.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie licencie k webovému softvéru pre prevádzkovanie online obchodu na internete s tovarom či službami. Súčasťou zmluvy je takisto aktualizácia, technická podpora a ďalšie doplnkové služby, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Tieto služby sú spoplatnené sumou uvedenou v Cenníku, ktorý sa nachádza na stránke http://eshopovo.sk.

3.2. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká na základe týchto VOP, pričom tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ich vzájomný vzťah.

3.3. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.

3.4. Vymedzenie základných pojmov

3.4.1. Služba http://eshopovo.sk - je súbor služieb potrebných pre poskytovanie internetovej prezentácie, resp. internetového obchodu Objednávateľa a ďalších služieb potrebných pre prevádzku ľubovoľného doménového mena druhého rádu, ktoré je vo vlastníctve Objednávateľa. Obsah a predmet služieb je definovaný aktuálnou ponukou poskytovateľa zverejnenej na internetovej stránke Poskytovateľa http://eshopovo.sk.

3.4.2. Server - súbor hardvérových a softvérových prostriedkov, prostredníctvom ktorých Poskytovateľ poskytuje službu Objednávateľovi. Server je trvalo pripojený do internetu.

3.4.3. Doména, Doménové meno - je menný názov poskytovaný správcom doménových mien (treťou stranou). Slúži pre identifikáciu priestoru a internetové prezentácie Objednávateľa.

3.4.4. Prevádzka internetovej aplikácie, online obchodu - prevádzka vlastného internetového obchodu za pomoci softvérových a hardvérových prostriedkov Poskytovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že prenajaté prostriedky Poskytovateľa sú zdieľané medzi viacerými zákazníkmi, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom.

3.5. Dňom zriadenia služby sa považuje deň úhrady služby Objednávateľom. Dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia je deň riadneho zriadenia služby alebo deň predĺženia služby.

4. Práva a povinnosti Objednávateľa

4.1. Objednávateľ má právo využívať všetky prostriedky, ktoré sú ponúkané poskytovanou službou.

4.2. Poskytovateľ môže na základe požiadavky Objednávateľa zabezpečiť sprostredkovanie registrácie doménového mena. Objednávateľ na tieto účely registrácie poskytne Poskytovateľovi pravdivé a úplné kontaktné údaje. Objednávateľ sa zaväzuje hradiť registrátorovi registračné poplatky za prevádzku domény, lebo Poskytovateľ nie je správcom doménových mien.

4.3. Službu si Objednávateľ objednáva na prevádzku doménového mena, ktoré je v osobnom vlastníctve Objednávateľa.

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje hradiť registračné poplatky za registráciu a prevádzku DNS serverov svojej domény správcovi doménového mena (registrátorovi). Poskytovateľ služby nie je správcom doménových mien 2. rádu.

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby pre šírenie obsahu, ktorý by bol v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi.

4.6. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby pre šírenie pornografického alebo škodlivého (warez) materiálu.

4.7. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby pre šírenie nevyžiadanej pošty - SPAM-u. Objednávateľ svojou registráciou oprávňuje Poskytovateľa na zasielanie informačných emailov. Z doručovanie informačných emailov sa môže Objednávateľ kedykoľvek odhlásiť.

4.8. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práva Poskytovateľa alebo by mohol spôsobiť znevýhodnenie ostatných zákazníkov Poskytovateľa pri zdieľanom využívaní prostriedkov servera.

4.9. Objednávateľ zodpovedá Poskytovateľovi za škody spôsobené programovými chybami nainštalovaného softvéru ktorý bol v rámci užívania služby vložený alebo inštalovaný zo strany Objednávateľa.

4.10. V prípade, že Poskytovateľ vyzve Objednávateľa na odstránenie svojich dát, ktoré poškodzujú programové alebo technické prostriedky servera, je Objednávateľ povinný odstrániť tieto dáta bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín po odoslaní e-mailovej výzvy Objednávateľovi. Ak tak Objednávateľ neurobí, má poskytovateľ právo jednostranne pozastaviť prevádzku služby. O pozastavení prevádzky služby bude Objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

4.11. Objednávateľ je povinný pri objednávke služby uviesť pravdivé kontaktné údaje pre účely fakturácie a komunikácie s Poskytovateľom. Objednávateľ sa zaväzuje udržiavať kontaktné údaje aktuálne. Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje nepoužívať pre prístup do administrácie Anonymizer.

4.12. Objednávateľ je povinný chrániť svoje prístupové údaje k zriadeným službám pred zneužitím 3. stranou.

4.13. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o všetkých poruchách a poruchách prevádzky služby prostredníctvom e-mailu na adresu: info@eshopovo.sk.

4.14. Objednávateľ je plne zodpovedný za obsah svojej ponuky aj za celý obsahový materiál, ktorý zverejňuje prostredníctvom online služieb. Poskytovateľ je v tomto ohľade v plnej miere zbavený právnej zodpovednosti. Objednávateľ podniká na svoju vlastnú zodpovednosť.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prevádzku všetkých svojich softvérových a hardvérových prostriedkov na zabezpečenie služby. Výnimku z tejto povinnosti tvoria stavy, ktoré nemôžu byť Poskytovateľom ovplyvnené a nemožno im žiadnym spôsobom predchádzať. Jedná sa napríklad o zásah vyššej moci, havárie, cielený útok na server alebo aplikáciu s úmyslom vyradiť službu z prevádzky, výpadky verejných telekomunikačných sietí alebo iné úkony nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky služieb poskytovateľa (napr. údržba hardvéru, aktualizácia softvéru, konfigurácia servera, výmena hardvérových komponentov serverov a pod).

5.2. Poskytovateľ je povinný vykonávať nepretržitý monitoring svojich technologických prostriedkov potrebných k správnemu fungovaniu služby. Poskytovateľ je oprávnený vykonať odstavenie služby pri náhlych havarijných situáciách alebo v situáciách nevyhnutných, ktoré sú však plánované. O odstavení služieb informuje poskytovateľ objednávateľa na stránke http://eshopovo.sk alebo e-mailom na adresu Objednávateľa. V prípade, že poskytovateľ nie je schopný zabezpečiť nepretržitú prevádzku služby a minimálne jedna čas výpadku v kalendárnom mesiaci je dlhší ako 4 hodiny, je poskytovateľ povinný nahradiť objednávateľovi súčet týchto výpadkov sumou rovnajúcou sa 5-násobku pomernej hodnoty výpadkov v pomere k sume, na ktorú má objednávateľ službu zaplatenú. Túto náhradu poskytovateľ zohľadní v ďalšom vyúčtovaní služby, na budúce zúčtovacie obdobie Objednávateľa a to zľavou na toto budúce obdobie. V prípade, že Objednávateľ v službe na budúce obdobie nepokračuje, nie je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi túto sumu uhradiť. Do týchto výpadkov sa nezapočítavajú výpadky, ktoré sú Poskytovateľom vopred hlásené ako servisný alebo iné potrebné zásahy a Objednávateľ je na ne upozornený na úvodnej stránke administrácie po prihlásení, prípadne e-mailom na adresu Objednávateľa.

5.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť službu a dáta pred neoprávneným zásahom 3. strany. V prípade súčasného ohrozenia bezpečnosti prevádzky služby a nepretržitej prevádzky služby, je uprednostňovaná bezpečnosť prevádzky služby.

5.4. Poskytovateľ je povinný upozorniť Objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu na skutočnosť, že sa blíži koniec obdobia, kedy má objednávateľ predplatenú službu. Poskytovateľ tak urobí pomocou e-mailu, ktorý odošle objednávateľovi minimálne 10 dní pred koncom dohodnutého obdobia.

5.5. Poskytovateľ má právo zneaktívniť službu objednávateľovi, ktorý je v omeškaní s platbou dlhšie ako 7 dní od splatnosti faktúry a to službu http://eshopovo.sk alebo za iný úkon, ktorý je objednávateľovi vykonaný poskytovateľom na jeho vlastnú žiadosť a súvisí s prevádzkou internetového obchodu objednávateľa (napríklad za žiadosť o platené grafickej úpravy prezentácie, SMS správy odoslania z internetového obchodu Objednávateľa pod),. Poskytovateľ má právo objednávateľovi službu úplne ukončiť v prípade, že je v omeškaní s platbou za službu dlhšie ako 21 dní od splatnosti faktúry. Objednávateľovi ukončením služby nezaniká povinnosť uhradiť dlžnú sumu za poskytnuté služby. O zneaktívnená alebo ukončenie služby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

5.6. Poskytovateľ má právo jednostranne ukončiť Objednávateľovi prevádzku služby, ak prevádzkou aplikácie objednávateľa dochádza k poškodeniu ostatných zákazníkov poskytovateľa alebo v prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 4.5. - 4.8. zo strany Objednávateľa. O ukončení prevádzky služby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

5.7. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné finančné straty, materiálne straty alebo straty iného charakteru, ktoré by mohli vzniknúť nedostupnosťou služby, poškodením alebo stratou dát objednávateľa. V prípade nedostupnosti služby preukázateľne zavinené Poskytovateľom, zodpovedá poskytovateľ za škodu do výšky pomeru sumy zaplatené objednávateľom za službu k celkovej dobe nedostupnosti služby. Viď. Odsek 5.2.

5.8. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah webovej prezentácie Objednávateľa a pravdivosť informácií zverejnených Objednávateľom. Z tohto dôvodu nie je povinný kontrolovať ponúkané produkty alebo služby, rovnako ako informácie, ktoré o tomto produkte alebo službe Objednávateľ uvádza. Tretia strana teda nemá právo žiadať od Poskytovateľa odškodnenie alebo uplatňovať inú právnu zodpovednosť za Objednávateľom uvádzané informácie.

5.9. Dodávateľ je povinný poskytovať zákazníkovi podporu počas prevádzky služby za predpokladu, že Objednávateľ za predmetné obdobie riadne zaplatil a prostriedky boli pripísané na účet Dodávateľa. Podpora je poskytovaná vrámci pracovných hodín od 8:00 do 17:00 pomocou mailu, telefónu či iných komunikačných prostriedkov.

5.10. Rozsah podpory pre jednotlivé balíky je nasledovný: pre program Started 2 hodín mesačne, pre program Professional 4 hodín mesačne a pre Enterprise 8 hodín mesačne. V prípade programu Na mieru sa rozsah a podmienky podpory dohodujú individuálne. Každý začatý zásah sa počíta na 15 minút a ďalej sa započítava v minútach.

5.11. Po vyčerpaní predplatenej podpory z bodu 5.10 je Dodávateľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi rozsah podpory, ktorý bol vykonaný navyše. Dodávateľ je povinný informovať zákazníka v momente, od ktorého bude podpora spoplatnená

5.12. Podmienky a rozsah predplatenej a platenej podpory začína od momentu pripísania prostriedkov za prvú faktúru na účet Dodávateľa. Úhradou tejto faktúry berie Odjednávateľ tieto podmienky na vedomie.

6. Cena služby a spôsob platby

6.1. Prevádzka služby sa dojednáva na dobu: 3 mesiace, 6 mesiacov alebo 1 rok. Prevádzka služby sa automaticky predlžuje na dobu, na ktorú bol pôvodne uzavretý a to v prípade ak objednávateľ nedoručí poskytovateľovi Žiadosť o zrušenie poskytovanej služby najneskôr do 14 dní pred uplynutím obdobia, na ktoré má objednávateľ službu dohodnutú.

6.2. Prevádzka služby môže byť tiež ukončená na základe výpovede. Tú možno podať aj bez udania dôvodu. Výpoveď môže byť zaslaná elektronickou formou na kontaktné e-maily. Výpovedná doba je 14 dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

6.3. V prípade úmyselného poškodenia dobrého mena Poskytovateľa zo strany Objednávateľa je Poskytovateľ oprávnený od prevádzky služby odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa nasledujúceho po doručení správy o odstúpení od zmluvy, ktorú Objednávateľ obdržal.

6.4. Objednávateľ má nárok na vrátenie pomernej časti platby za službu za nevyužité obdobie iba v prípade, ak je prevádzka služby ukončená výpoveďou zo strany Poskytovateľa.

6.5. Objednávateľ môže previesť službu na 3. osobu iba so súhlasom Poskytovateľa, ktorý vyjadrí súhlas elektronickou formou na email Objednávateľa. Nový Nadobúdateľ služby musí pred začatím prevádzky súhlasiť s týmito VOP a musí tiež od pôvodného Objednávateľa prevziať všetky záväzky voči Poskytovateľovi.

6.6. Cena za platenú podporu je fakturovaná v minútach a je spoplatnená sadzbou 20 EUR na hodinu.

6.7. Cena za službu je určená podľa mesačného balíčku, ktorý si Objednávateľ objedná. Počet produktov v eshope nesmie presiahnuť počet produktov povolený v balíčku. Ak počet produktov v eshope presiahne povolený limit počtu produktov v balíčku, Poskytovateľ je oprávnený automaticky prispôsobiť fakturovanú sumu a balíček od nasledovného kalendárneho mesiaca. Počet produktov sa počíta ako počet produktov a jednotlivých jeho variantov. Cena sa službu sa môže stanoviť aj individuálne obojstrannou dohodou potvrdenou elektronicky alebo písomne.

7. Referencia na Váš internetový obchod

7.1 Poskytovateľ môže uviesť odkaz a ukážky internetového obchodu Objednávateľa pre svoju propagáciu, napríklad na web stránkach Poskytovateľa či v akejkoľvek inej reklamnej komunikácii.

8. Platobné podmienky

8.1. Akonáhle Objednávateľ vyplní formulár pre prechod do ostrej prevádzky, je mu automaticky zaslaná výzva k platbe (zálohová faktúra).

8.2. Poskytovateľ vykoná spárovanie prijatej platby za službu Objednávateľa nasledujúci pracovný deň po prijatí platby na účet Poskytovateľa. Po spárovaní platby vystaví Poskytovateľ daňový doklad, a to maximálne do 14 dní od prijatia platby.

8.3. 14 dní pred uplynutím doby trvania služby je Objednávateľovi vystavená faktúra na nasledujúce zúčtovacie obdobie, ktorá je objednávateľovi zaslaná e-mailom. Táto faktúra má zpravidla splatnosť 14 dní, ak nie je na faktúre uvedené inak.

8.4. Pokiaľ nie je faktúra Objednávateľom uhradená v lehote splatnosti, je automaticky odoslaná Pripomienka č. 1. Pokiaľ nie je faktúra uhradená ani v náhradnej lehote, je objednávateľovi odoslaná Pripomienka č. 2, ale zároveň dochádza k dočasnému obmedzeniu prístupu Objednávateľa do administrácie online obchodu. Pokiaľ nie je faktúra uhradená v lehote uvedenej v upomienke č. 2 dochádza k ukončeniu prevádzky online obchodu, resp. vymazaniu online obchodu Objednávateľa zo systému.

8.5. Obdobné platobné podmienky platia aj pre špeciálne služby (napr. grafika na mieru, odstránenie reklamy z pätičky, SMS služby atď). Doplnkové služby sú považované za rôzne filtre službu a jsou spoplatnená podľa Cenníka.

8.6. Všetky daňové doklady, predlohy, faktúry, výzvy k platbe a upomienky sú zasielané Poskytovateľom v elektronickej podobe.

8.7. Platba za službu sa uskutočnuje vždy dopredne a to úhradou faktúry vystavenej Poskytovateľom pre Objednávateľa. Faktúra má splatnosť zpravidla 14 dní, ak nie je na faktúre uvedené inak. Minimálna splatnosť faktúry však musí byť aspoň 7 dní. V prípade, že Poskytovateľ faktúru nevystaví minimálne 7 dní pred začatím nového zúčtovacieho obdobia, Objednávateľ má právo na nepretržitú prevádzku služieb do doby splatnosti faktúry za ďalšie zúčtovacie obdobie.

8.8 Platba za prenájom služby sa vykonáva vždy minimálne na 3 mesiace dopredu.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Poskytovateľ prehlasuje, že postupuje v súlade so zákonom č 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tzn. chráni osobné údaje Objednávateľa pred zneužitím a nikdy ich neposkytuje 3. strane. Osobné dáta môžu využívať iba Poskytovateľom a to na účely riadneho fungovania služby, priamej komunikácie s Objednávateľom a pre štatistického potreby Poskytovateľa.

9.2. Objednávateľ akceptuje skutočnosť, že všetky vystavené účtovné doklady (faktúry a zálohovej faktúry) sú zasielané objednávateľovi elektronicky prostredníctvom e-mailovej pošty v PDF formáte.

9.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP pričom je povinný o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa informácií, ktorá je zobrazená na úvodnej strane administratívnej časti po prihlásení.